Theologie

Type: BA | 3 jaar
Taal: Nederlands

De driejarige bachelor Theologie aan de TUA is een brede opleiding vanuit verschillende invalshoeken. Onderwijs in de relevante talen, Bijbelse vakken (zoals exegese en hermeneutiek), systematische vakken (bijvoorbeeld ethiek en dogmatiek), ecclesiologische vakken (vakken als kerkgeschiedenis, theologiegeschiedenis en kerkrecht), ambtelijke vakken (zoals predikkunde, pastoraat en evangelistiek) en allerlei andere vakken (filosofie, godsdienstwetenschap, enz.). Aan de TUA wordt gestudeerd in een Bijbelgetrouw klimaat, in een betrekkelijk kleine gemeenschap, die door velen als heel prettig wordt omschreven.

Bekijk de website