Huwelijk

Is het huwelijk gericht op voortplanting, liefde, seksuele trouw, sociale cohesie, symbolisering van een hogere orde of een combinatie hiervan? Is er een onderscheid tussen een burgerlijk en een religieus huwelijk en hoe verhouden die zich tot elkaar? Hoe hangen religieuze opvattingen over het huwelijk samen met visies op bloedverwantschap, sekse en seksualiteit, en de afbakening van grenzen van de gemeenschap? Hoe wordt het huwelijk politiek ingezet in religieuze en publieke debatten?