Theology and Religious Studies: Predikantsopleiding

Type: MA (ambtsgericht) | 3 jaar
Taal: Nederlands en Engels

De masteropleiding Theologie en Religiewetenschappen leidt de student in drie jaar (zes jaar in deeltijd) op tot een academisch geschoolde theoloog die is toegerust tot het ambt van predikant. Na afronding kan een student zich aanmelden voor het kerkelijk examen bij de Doopsgezinde Broederschap in Nederland, de Hersteld Hervormde Kerk, de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland of de Remonstrantse Broederschap.

Ook voor studenten die nog niet weten of zij predikant willen worden is de opleiding relevant en bijzonder. De student verdiept en verbreedt immers zijn/haar theologische kennis en leert hoe je theologie, geloof en kerkelijke praktijk op een academische wijze benadert en hoe je verworven kennis weer toepast in de praktijk. Iedere student krijgt de ruimte voor diens eigen academische en theologische vorming. De opleiding bereidt voor op verdiepend contact met mensen, het allround geestelijke leiding geven binnen een kerkelijke gemeente en samenwerking met anderen binnen en buiten de kerk.

Bekijk de website