Joodse studies

Bestudering van Joodse culturele en religieuze bronnen vanaf ongeveer de tweede eeuw van vóór onze tijdrekening tot vandaag. Waar binnen de theologie vooral aandacht is voor de rabbijnse literatuur uit de eerste eeuwen van onze tijdrekening (Misjna, Talmoed, Midrasj, Targoem), besteden religiewetenschappers meer aandacht aan riten en gebruiken.